ਲਾਈਨਸ ਕੰਪੋਸਡ ਅ ਫਿਊ ਮਾਈਲਸ ਅਬਵ ਟਿੰਟਰਨ ਐਬੇ - ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ