ਸਕੂਲ - ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਸਕੂਲ is available in 154 other languages.

ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।

ਬੋਲੀਆਂ