ਚੌਂਗਕਿੰਗ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਾਰੇ

ਭੂਗੋਲਸੋਧੋ

 
ਚੀਨ (ਤਾਈਵਾਨ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ