ਚੰਦਰਪ੍ਰਭ ਜੀ  ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਕਾਲ  ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ |

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ