ਭੌਤੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟ ਦਿਸ਼ਾ (ਸਪੇਸ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਈਦ - ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਪਰ ਚਲਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਗੋਲਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਸ ਬਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਈਦ - ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਉਪਗਰਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਗੋਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਕਕਸ਼ਾਵਾਂਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਕੁੱਝ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਅੰਡਾਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਚਦਾਰ ਹਨ।

ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਈਦ - ਗਿਰਦ ਆਪਣੀ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਦੋ ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜਾਂ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ