ਜੀਵਨੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ

ਜੀਵਨੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਪ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।