ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ (ਅੰਗਰੇਜੀ: Titanium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 22 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Ti ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ 47.867 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ