ਡਜ਼ੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ)

ਬੇ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Ѕ ਛੋਟਾ ѕ) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।