ਡੀਓਨਾਇਸਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Dionysus, ਯੂਨਾਨੀ: ਦਿਉਨੂਸੋਸ) ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਾਬ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਡੀਓਨਾਇਸਸ