ਤਾਰਾਮੀਰਾ
Eruca sativa 1 IP0206101.jpg
ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਜਗਤ: ਪੌਦਾ
(unranked): ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ
(unranked): ਯੂਡੀਕਾਟਸ
ਤਬਕਾ: ਬਰਾਸੀਕੇਲਜ
ਪਰਿਵਾਰ: ਬਰਾਸੀਕਾਸੀਏ
ਜਿਣਸ: ਯਰੂਕਾ
ਪ੍ਰਜਾਤੀ: ਈ ਸਟਾਈਵਾ
ਦੁਨਾਵਾਂ ਨਾਮ
ਯਰੂਕਾ ਸਟਾਈਵਾ
ਮਿਲ.

ਤਾਰਾਮੀਰਾ (ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ: Eruca sativa) ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ।