ਡੈਂਸ ਇਨਵਾਜੀਨਾਤੁਸ

(ਦੈੰਸ ਇਨਵੈਜ਼ੀਨੇਟੁਸ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਡੈਂਸ ਇਨਵਾਜੀਨਾਤੁਸ ਨੂੰ ਦੰਦ ਅੰਦਰ ਦੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਤਹ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਕੋਰੋਨਲ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕੁਲਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨਸੋਧੋ

ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੰਦ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਲਪ ਦੇ ਜਗਹ ਤੇ ਕੋਰੋਨਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਪਕਲਾ ਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੰਸੀਜ਼ਰ੍ਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਰੂਪਤਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਪ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜਸੋਧੋ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਖਿਲ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।