ਨਿਊਕਲੀ ਭੱਠੀ

(ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀ ਉਹ ਜੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰੌਕਸ ਦੀ ਗਿਰੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ਼.ਐੱਲ. ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀ

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ