ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਸੁਪਰ-ਉੱਚ ਵਾਰਵਾਰਤਾ

(ਪਰਮ ਉੱਚਾਵ੍ਰੱਤੀ (SHF) ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਸੁਪਰ ਉੱਚ ਆਵਰਤੀ (ਜਾਂ SHF) ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਆਵਰਤੀਆਂ (RF) ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 3 GHz ਤੋਂ 30 GHz ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਤਰੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਰੰਗ ਦਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।