ਪੇਚਕਸ(ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ:Tournevis, ਜਰਮਨ:Schraubendreher, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ:Screwdriver, ਸਪੇਨੀ:Destornillador) ਉਹ ਔਜਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਂਚ (ਸਕਰੂ) ਕਸੇ (ਟਾਇਟ ਕੀਤੇ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਚਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਲਾਘੂਰਣ ਲਗਾ ਕਰ ਪੇਂਚ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਸਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਸਤ ਪੇਂਚਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਹੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਾਪ ਹੱਥ ਵਲੋਂ ਫੜਨ ਹੇਤੁ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ੀਏ ਕੂਪਕ (shaft) ਹੱਥੇ ਵਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਖਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਂਚ ਦੇ ਹੀ ਉਪਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾ ਅਤੇ ਕੂਪਕ ਪੇਂਚਕਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸਮਾਂ ਬਲਾਘੂਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਚਕਸ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਲੋਂ, ਬਿਜਲਈ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਲੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਚਕਸ
ਵਰਗੀਕਰਨਹੱਥ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ
ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
  • ਹੈਕਸ ਕੁੰਜੀ
    *ਰੈਂਚ

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਸਭਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਚਕਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਮਧਿਅਿਉਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੇਂਚਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਚੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਂਚੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬਢੋੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਚਕਸ ਵਿਵਿਧਤਾਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੇਂਚੋਂ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨੇ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਲੋਂ ਪੇਂਚਕਸੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ।

ਗੈਲਰੀ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ