"ਪੰਪ" ਪੰਪ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੌਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੌਵਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।