ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ।