ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਬਾਲਿਕੇਸਿਰ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ।