ਫ਼੍ਰੈਂਕ (ਆਈ ਐਸ ਓ 4217 ਕੋਡ: BIF) ਬੁਰੂੰਡੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ।