ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਅਨੁਛੇਦ 245-263 ਤੱਕ ਹੈ।

ਆਧਿਆਇ Iਸੋਧੋ

ਅਧਿਆਇ I ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਇਆ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ