ਭੂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ) ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦ ਗੋਸਟ ਐਟ ਪੌਇੰਟ ਆਫ ਰੌਕਸ