ਮਦਦ:ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ

ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ

ਪੰਜਾਬੀਸੋਧੋ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਕੂਲ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਗੁਰਮੁਖੀਸੋਧੋ

ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ

ਪੰਜਾਬ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਂਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਤਕਰਾ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀਸੋਧੋ

ਆਪਣਾ-ਔਰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼

ਗੁੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਣਾ (ਲੇਖਕ-ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ)

ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ

Englishਸੋਧੋ