ਮੈਗਨੇਸ਼ੀਅਮ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Magnesium) ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਅੰਕ 12 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Mg ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ-ਭਾਰ 24.3050 amu ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀ ਸੋਧੋ