ਰਿਚਮੰਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ (ਅੰਗਰੇਜੀ: Richmond School District; School District #38) ਰਿਚਮੰਡ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਜਿਲਾ (ਸਕੂਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ) ਹੈ।

ਰਿਚਮੰਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ

ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਰਿਚਮੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ