ਲਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਿੰਗਕ ਪਸੰਦਾਂ, ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਪਰਕਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[1] ਲਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।[2][3]

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰਸੋਧੋ

ਲਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ - ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂਸੋਧੋ

 
Havelock Ellis, a pioneering figure in the movement towards sexual emancipation in the late 19th century.
 
Hirschfeld's books were burned by the Nazis in Berlin for being "un-German".

ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦਸੋਧੋ

21ਵੀਂ ਸਦੀਸੋਧੋ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨੀਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "Sexology". Merriam Webster. Retrieved December 29, 2013. 
  2. Bullough, V. L. (1989).
  3. Haeberle, E. J. (1983).