ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਜਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਅਨੰਤ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਕਲਿਡੀ ਜਿਆਮਿਤੀ (Euclidean Geometry) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਘੁਤਮ ਦੂਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਰੇਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਰਲਤਮ ਬਿੰਦੂਪਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

see caption
A red line near the origin on the two-dimensional Cartesian coordinate system

ਕਿਸੇ ਦਵੀ - ਵਿਮੀਏ ਪੱਧਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਛੇਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰਿਵਿਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਪ੍ਰਤੀਛੇਦੀ ਜਾਂ skew (ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਛੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।