ਸ਼ਰੂਪਨਖਾ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ।