ਸ਼ਾ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Ш ਛੋਟਾ ш) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।