ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਹਨ।