ਸਿਗਮਾ (ਯੂਨਾਨੀ: σίγμα; ਵੱਡਾ: Σ, ਛੋਟਾ: σ) ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ 18ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ।