ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ

ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ (3300-2600ਈ.ਪੂ.) ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ-ਸਰਸਵਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਿਨਜੋਦੜੋ,ਕਾਲੀਬੰਗਾ,ਲੋਥਲ,ਹੜੱਪਾ,ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਨ।

ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ,3300 ਤੋਂ 2600 ਈ.ਪੂ.

ਵਿਸਤਾਰਸੋਧੋ

 
ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਨਗਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਸੋਧੋ

ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨਸੋਧੋ

left|thumb|ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਏਕਲਿੰਗਨਾਥ ਜੀ

ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨਸੋਧੋ

 
ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੂਰਤੀ,ਕਰਾਚੀ ਵਿਖੇ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ