ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਾਇਣਕ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[1] ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਾਈਲ ਨਾਮਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[2]ਗੰਧਕੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ (ਅਰੀਨ), ਅਲਕੇਨਾਂ, ਅਲਕੀਨਾਂ, ਚੱਕਰੀ ਅਲਕੇਨਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕਾਈਨ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹਨ।

ਮੀਥੇਨ, CH4 ਅਣੂ ਦਾ ਖਿੱਦੋ-ਤੀਲੀ ਨਮੂਨਾ। ਮੀਥੇਨ ਅਲਕੇਨ ਨਾਮਕ ਸਜਾਤੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਹਿਰੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Silberberg, 620
  2. IUPAC Goldbook hydrocarbyl groups