ਏ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ)

(A ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)
ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

A (ਨਾਂ /ˈeɪ/) ਆਈ.ਐਸ.ਓ (ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਮਿਸਰੀ   ਕ੍ਰੀਟਨ ਫੋਨੀਸ਼ੀਆਈ
ਅਲੀਫ਼
ਸੈਮੀਟਿਕ
ਯੂਨਾਨੀ
ਅਲਫ਼ਾ
ਈਟ੍ਰਸਕਨ
A
ਰੋਮਨ/ਸਿਰੀਲੀਕ
A
ਬੋਇਓਸ਼ਨ
800–700 ਈਃ ਪੂਃ
ਯੂਨਾਨੀ
Uncial
ਲਾਤੀਨੀ 300 AD
Uncial
                   
                 

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ