ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ