ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ (ਗੁੰਝਲ-ਖੋਲ੍ਹ)

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਾਂ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: