ਅਨਾਪਾ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਰਾਸਨੋਦਾਰ ਕਰਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਔਫ਼ ਆਰਮਜ਼(ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ)

ਭੂਗੋਲਸੋਧੋ

 
ਰੂਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

 
ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਸੈਨੇਟ

ਆਬਾਦੀਸੋਧੋ

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ