ਸ਼ਬਦ ਅਨੌਕ੍ਸੀਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਪੌਕ੍ਸੀਆ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੌਕ੍ਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

  1. ਅਨੌਕ੍ਸੀਆ ਪਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਅਨੌਕ੍ਸੀਆ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ।
  3. ਅਨੌਕ੍ਸਨਿਕ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਇਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਨੌਕ੍ਸੀਆ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।