ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ ਸੋਧੋ