ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਨਖ਼ ਦੀ ਉਤਪੱਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੱਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।".[1]

ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਆਈਜ਼ੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ

ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈਸੋਧੋ

Boadt, Lawrence (1984). Reading the Old Testament: An Introduction. New York: Paulist Press. ISBN 0-8091-2631-1. 
Ginzberg, Louis (2003). Harriet Szold tr, ed. Legends of the Jews, Volume 1. Philadelphia: Jewish Publication Society. ISBN 0-8276-0709-1. Archived from the original on 2012-04-03. Retrieved 2010-07-06. 
Gunkel, Hermann (1997) [1901]. Biddle, Mark E. tr, ed. Genesis. Macon, GA: Mercer University Press. ISBN 0-86554-517-0. 
Levenson, Jon D. (2004). "The Conversion of Abraham to Judaism, Christianity and Islam". In Hindy Najman, Judith Newman (eds). The Idea of Biblical Interpretation: Essays in Honor of James L. Kugel. Leiden: Koningklijke Brill. ISBN 90-04-13630-4. 
Rosenberg, David M. (2006). Abraham: the first historical biography. New York: Basic Books. ISBN 0-465-07094-9. 
Silberman, Neil Asher; Finkelstein, Israel (2001). The Bible unearthed: archaeology's new vision of ancient Israel and the origin of its sacred texts. New York: Free Press. ISBN 0-684-86912-8. 
Thompson, Thomas (2002). The Historicity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Historical Abraham. Valley Forge, Pa: Trinity Press International. ISBN 1-56338-389-6. 
Van Seters, John (1975). Abraham in history and tradition. New Haven, Conn: Yale University Press. ISBN 0-300-01792-8. 
Vermes, Geza (1973). Scripture and tradition in Judaism. Haggadic studies. Leiden: Brill. ISBN 90-04-07096-6. 
Whybray, Roger Norman (1987). The making of the Pentateuch: a methodological study. Sheffield: JSOT Press. ISBN 1-85075-063-7. 

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Avraham Avinu in Hebrew, or abeena Ibraheem in Arabic (per 22:78 http://www.ahadees.com/arabic-surah-22-78.html).