ਅਮਾਸਿਆ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਾਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।