ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਬ (ਅਰਬੀ: عرب, ਅਰਬ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅਰਬ ਆਦਮੀ