ਅਰਵੀ
TaroAKL.jpg
ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਜਗਤ: ਬੂਟਾ
(unranked): ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟਾ


ਅਰਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਚਾਲੂ ਹੈ।