ਅਰਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਚਾਲੂ ਹੈ।

ਅਰਵੀ
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):