ਰੂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਔਫ਼ ਆਰਮਜ਼(ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ)

ਇਹ ਰੂਸ (ਰਸ਼ੀਅਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਭੂਗੋਲਸੋਧੋ

 
ਰੂਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

 
ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਸੈਨੇਟ

ਆਬਾਦੀਸੋਧੋ

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ