ਅਸ਼ਤਾਰਕ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਾਗਤਸੋਤਨ ਮਰਜ਼ (ਪ੍ਰਾਂਤ) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1963 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 20, 636 ਹੈ।

ਅਰਮੀਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ