ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ'[1] ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ।

ਮੂਲਸੋਧੋ

ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ 'ਅਹੁਦਾ' ਅਤੇ 'ਦਾਰ' ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 'ਅਹੁਦਾ' ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਹੈ[2] ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਮ। ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣਸੋਧੋ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਉਹ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।


ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ