ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਨਮਾਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਲਿਪਾਂਕ (ਲਿਖਤੀ ਚਿੰਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧੁਨੀਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਧੁਨੀਮ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਗੁਲਦਾਨ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅੱਖਰ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ