ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ 99 ਨਾਮ Arabic: أسماء الله الحسنى ʾasmāʾ allāh al-ḥusnā) ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲ੍ਹਾ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[1][2]

ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਸੋਧੋ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਅਰਬੀ ਲਿਪਿਆਂਤਰ ਅਨੁਵਾਦa ਵਰਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮb
 1 الرحمن Ar-Raḥmān The Exceedingly Compassionate, The Exceedingly Beneficent, The Exceedingly Gracious (to all of humanity and all creatures) Ar-Raḥmān Beginning of every Surah (chapter) except one, and numerous other places. The first verse ('ayat) of Surah ar-Rahman (Surah 55) consists only of this Name. D
 2 الرحيم Ar-Raḥīm The Exceedingly Merciful Ar-Raḥīm Beginning of every Surah (chapter) except one, and numerous other places (there are a total of 114 Surahs in the Quran.) D
 3 الملك Al-Malik The King, The Sovereign Al-Malik, 59:23, 20:114, 23:116 D
 4 القدوس Al-Quddūs The Holy, The Divine, The Pure, The Purifier Al-Quddūs, 59:23, 62:1 D
 5 السلام As-Salām The Peace, The Source of Peace and Safety As-Salām, 59:23 D
 6 المؤمن Al-Muʾmin The granter of security Al-Muʾmin, 59:23 D
 7 المهيمن Al-Muhaymin The Controller Al-Muhaymin, 59:23 D
 8 العزيز Al-ʿAzīz The Almighty, The Invulnerable, The Honorable Al-ʿAzīz, 3:6, 4:158, 9:40, 48:7, 59:23 D
 9 الجبار Al-Jabbār The Irresistible, The Compeller Al-Jabbār, 59:23 D
 10 المتكبر Al-Mutakabbir The Majestic, The Supreme Al-Mutakabbir, 59:23 D
 11 الخالق Al-Khāliq The Creator Al-Khāliq, 6:102, 13:16,[3] 36:81, 39:62, 40:62, 59:24 D
 12 البارئ Al-Bāriʾ The Evolver, The Maker Al-Bāriʾ, 59:24 D
 13 المصور Al-Muṣawwir The Fashioner, The Shaper, The Designer Al-Muṣawwir, 59:24 D
 14 الغفار Al-Ghaffār The Repeatedly Forgiving Al-Ghaffār, 20:82, 38:66, 39:5, 40:42, 71:10 D
 15 القهار Al-Qahhār The Subduer Al-Qahhār, 12:39, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16 D
 16 الوهاب Al-Wahhāb The Bestower Al-Wahhāb, 3:18, 38:9, 38:35 D
 17 الرزاق Ar-Razzāq The Provider Ar-Razzāq, 51:58 D
 18 الفتاح Al-Fattāḥ The Opener, The Victory Giver Al-Fattāḥ, 34:26 D
 19 العليم Al-ʿAlīm The All-Knowing, Omniscient Al-ʿAlīm, 2:158, 3:92, 4:35, 24:41, 33:40 D
 20 القابض Al-Qābiḍ The Restrainer, The Straightener Al-Qābiḍ, 2:245 V
 21 الباسط Al-Bāsiṭ The Extender / Expander Al-Bāsiṭ, 2:245 V
 22 الخَافِض Al-Khāfiḍ The Abaser, The Humiliator, The Downgrader Al-Khāfiḍ, 56:3, see al-Kafʿamī[4] O
 23 الرافع Ar-Rāfiʿ The Exalter, The Upgrader Ar-Rāfiʿ, 58:11, 6:83 V
 24 المعز Al-Muʿizz The Giver of Honor Al-Muʿizz, 3:26 V
 25 المذل Al-Muzill The Giver of Dishonor Al-Muzill, 3:26 V
 26 السميع As-Samīʿ The All-Hearing As-Samīʿ, 2:127, 2:256, 8:17, 49:1 D
 27 البصير Al-Baṣīr The All-Seeing Al-Baṣīr, 4:58, 17:1, 42:11, 42:27 D
 28 الحكم Al-Ḥakam The Judge, The Arbitrator Al-Ḥakam, 22:69 V
 29 العدل Al-ʿAdl The Utterly Just Al-ʿAdl, 6:115, See al-Kafʿamī[5]
 30 اللطيف Al-Laṭīf The Gentle, The Subtly Kind Al-Laṭīf, 6:103, 22:63, 31:16, 33:34 D
 31 الخبير Al-Khabīr The All-Aware Al-Khabīr, 6:18, 17:30, 49:13, 59:18 D
 32 الحليم Al-Ḥalīm The Forbearing, The Indulgent Al-Ḥalīm, 2:235, 17:44, 22:59, 35:41 A
 33 العظيم Al-ʿAẓīm The Magnificent Al-ʿAẓīm, 2:255, 42:4, 56:96 D
 34 الغفور Al-Ghafūr The Much-Forgiving Al-Ghafūr, 2:173, 8:69, 16:110, 41:32 D
 35 الشكور Ash-Shakūr The Grateful Ash-Shakūr, 35:30, 35:34, 42:23, 64:17 A
 36 العلي Al-ʿAlī The Sublime Al-ʿAlī, 4:34, 31:30, 42:4, 42:51 34:23 D
 37 الكبير Al-Kabīr The Great Al-Kabīr, 13:9, 22:62, 13:30, 34:23 D
 38 الحفيظ Al-Ḥafīẓ The Preserver Al-Ḥafīẓ, 11:57, 34:21, 42:6 A
 39 المقيت Al-Muqīt The Nourisher Al-Muqīt, 4:85 I
 40 الحسيب Al-Ḥasīb The Bringer of Judgment Al-Ḥasīb, 4:6, 4:86, 33:39 I
 41 الجليل Al-Jalīl The Majestic Al-Jalīl, 55:27, 7:143 A, V
 42 الكريم Al-Karīm The Bountiful, The Generous Al-Karīm, 27:40, 82:6 D
 43 الرقيب Ar-Raqīb The Watchful Ar-Raqīb, 4:1, 5:117 D
 44 المجيب Al-Mujīb The Responsive, The Answerer Al-Mujīb, 11:61 A
 45 الواسع Al-Wāsiʿ The Vast, The All-Embracing, The Omnipresent, The Boundless Al-Wāsiʿ, 2:268, 3:73, 5:54 A
 46 الحكيم Al-Ḥakīm The All-Wise Al-Ḥakīm, 31:27, 46:2, 57:1, 66:2 D
 47 الودود Al-Wadūd The Loving Al-Wadūd, 11:90, 85:14 D
 48 المجيد Al-Majīd The All-Glorious, The Majestic Al-Majīd, 11:73 A
 49 الباعث Al-Bāʿith The Resurrector Al-Bāʿith, 22:7 V
 50 الشهيد Ash-Shahīd The Witness Ash-Shahīd, 4:166, 22:17, 41:53, 48:28 A
 51 الحق Al-Ḥaqq The Truth, The Reality Al-Ḥaqq, 6:62, 22:6, 23:116, 24:25 D
 52 الوكيل Al-Wakīl The Trustee, The Dependable, The Advocate Al-Wakīl, 3:173, 4:171, 28:28, 73:9 A
 53 القوي Al-Qawiy The Strong Al-Qawiy, 22:40, 22:74, 42:19, 57:25 D
 54 المتين Al-Matīn The Firm, The Steadfast Al-Matīn, 51:58 D
 55 الولي Al-Walī The Friend, Patron and Helper Al-Walī, 4:45, 7:196, 42:28, 45:19 D
 56 الحميد Al-Ḥamīd The All Praiseworthy Al-Ḥamīd, 14:8, 31:12, 31:26, 41:42 D
ਫ਼ਾਈਲ "57-al-muhsee.ogg" ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ المحصي Al-Muḥsee[permanent dead link] The Accounter, The Numberer of All Al-Muḥṣī, 72:28, 78:29 V
 58 المبدئ Al-Mubdiʾ The Originator, The Producer, The Initiator Al-Mubdiʾ, 10:34, 27:64, 29:19, 85:13 V
 59 المعيد Al-Muʿīd The Restorer, The Reinstater Who Brings Back All Al-Muʿīd, 10:34, 27:64, 29:19, 85:13 V
 60 المحيي Al-Muḥyī The Giver of Life Al-Muḥyī, 7:158, 15:23, 30:50, 57:2 V
 61 المميت Al-Mumīt The Bringer of Death Al-Mumīt, 3:156, 7:158, 15:23, 57:2 V
 62 الحي Al-Ḥayy The Living Al-Ḥayy, 2:255, 3:2, 20:111, 25:58, 40:65 D
 63 القيوم Al-Qayyūm The Subsisting, The Independent Al-Qayyūm, 2:255, 3:2, 20:111 D
 64 الواجد Al-Wājid The Perceiver, The Finder, The Unfailing Al-Wājid, 38:44 V
 65 الماجد Al-Mājid The Illustrious, The Magnificent Al-Mājid, 85:15, 11:73, see al-Kafʿamī[6] A
 66 الواحد Al-Wāḥid The Unique, The Single Al-Wāḥid, 13:16, 14:48, 38:65, 39:4 D
 67 الاحد Al-ʾAḥad The One, The Indivisible Al-ʾAḥad, 112:1 A
 68 الصمد Aṣ-Ṣamad The Eternal, The Absolute, The Self-Sufficient Aṣ-Ṣamad, 112:1 D
 69 القادر Al-Qādir The All-Powerful, He Who is able to do Everything Al-Qādir, 6:65, 46:33, 75:40 D
 70 المقتدر Al-Muqtadir The Determiner, The Dominant Al-Muqtadir, 18:45, 54:42, 6:65 A
 71 المقدم Al-Muqaddim The Expediter, He Who Brings Forward Al-Muqaddim, 16:61 V
 72 المؤخر Al-Muʾakhkhir The Delayer, He Who Puts Far Away Al-Muʾakhkhir, 71:4 V
 73 الأول Al-ʾAwwal The First, The Beginning-less Al-ʾAwwal, 57:3 D
 74 الأخر Al-ʾAkhir The Last, The Endless Al-ʾAkhir, 57:3 D
 75 الظاهر Aẓ-Ẓāhir The Manifest, The Evident, The Outer Aẓ-Ẓāhir, 57:3 D
 76 الباطن Al-Bāṭin The Hidden, The Unmanifest, The Inner Al-Bāṭin, 57:3 D
 77 الوالي Al-Wālī The Patron, The Protecting Friend, The Friendly Lord Al-Wālī, 13:11 I
 78 المتعالي Al-Mutaʿālī The Supremely Exalted, The Most High Al-Mutaʿālī, 13:9 D
 79 البر Al-Barr The Good, The Beneficent Al-Barr, 52:28 D
 80 التواب At-Tawwāb The Ever-Returning, Ever-Relenting At-Tawwāb, 2:128, 4:64, 49:12, 110:3 D
 81 المنتقم Al-Muntaqim The Avenger Al-Muntaqim, 32:22, 43:41, 44:16 P
 82 العفو Al-ʿAfū The Pardoner, The Effacer, The Forgiver Al-ʿAfū, 4:43, 4:99, 4:149, 22:60, 58:2 V, I
 83 الرؤوف Ar-Raʾūf The Kind, The Pitying Ar-Raʾūf,3:30, 9:117, 57:9, 59:10 I
 84 مالك الملك Mālik-ul-Mulk Owner of all Sovereignty Mālik-ul-Mulk, 3:26 D
 85
ذو الجلال والإكرام
Lord of Majesty and Generosity Dhū-l-Jalāli-wa-l-ʾikrām, 55:27, 55:78 D
 86 المقسط Al-Muqsiṭ The Equitable, The Requiter Al-Muqsiṭ,7:29, 3:18, See al-Kafʿamī[7] O
 87 الجامع Al-Jāmiʿ The Gatherer, The Unifier Al-Jāmiʿ, 3:9 I
 88 الغني Al-Ghanī The Rich, The Independent Al-Ghanī,3:97, 39:7, 47:38, 57:24 I, A, D
 89 المغني Al-Mughnī The Enricher, The Emancipator Al-Mughnī, 9:28 V
 90 المانع Al-Māniʿ The Withholder, The Shielder, The Defender Al-Māniʿ, See al-Kafʿamī[8]
 91 الضار Aḍ-Ḍārr The Distressor, The Harmer, The Afflictor Aḍ-Ḍārr, 6:17, see al-Kafʿamī[9]
 92 النافع An-Nāfiʿ The Propitious, The Benefactor, The Source of Good An-Nāfiʿ, 30:37, see al-Kafʿamī[9]
 93 النور An-Nūr The Light An-Nūr, 24:35 I
 94 الهادي Al-Hādī The Guide, The Way Al-Hādī, 22:54 I
 95 البديع Al-Badīʿ The Incomparable, The Unattainable, The Beautiful Al-Badīʿ, 2:117, 6:101 I
 96 الباقي Al-Bāqī The Immutable, The Infinite, The Everlasting Al-Bāqī, 55:27, see al-Kafʿamī[10] V
 97 الوارث Al-Wārith The Heir, The Inheritor of All Al-Wārith, 15:23, 57:10 P
 98 الرشيد Ar-Rashīd The Guide to the Right Path Ar-Rashīd, 2:256, 72:10, see al-Kafʿamī[10]
 99 الصبور Aṣ-Ṣabūr The Timeless, The Patient Aṣ-Ṣabūr, 2:153, 3:200, 103:3 I

a Can vary based on context.      b D = Direct; V = from Verb; A = from Adjective or Adjectival Phrase; I = from Indefinite noun; P = from Plural noun; O = Other

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. Fleming, Marrianne; Worden, David (2004). Religious Studies for AQA; Thinking About God and Morality. Oxford: Heinemann Educational Publishers. ISBN 0-435-30713-4.
  2. Abdullah Saeed, The Qur'an: An Introduction, pg. 63. London: Routledge, 2008. ISBN 9781134102945
  3. "ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ". Archived from the original on 2009-01-29. Retrieved 2014-12-29. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  4. al-Kafʿamī, ʾIbrahīm bin ʿAlī (1436-1500 CE). al-Maqām al-asnā fī tafsīr al-asmāʼ al-ḥusnā[permanent dead link]. Beirut: Dār al-Hādī (1992). page 38. (WorldCat listing)
  5. al-Kafʿamī, ʾIbrahīm bin ʿAlī (1436-1500 CE). al-Maqām al-asnā fī tafsīr al-asmāʼ al-ḥusnā[permanent dead link]. Beirut: Dār al-Hādī (1992). page 40. (WorldCat listing)
  6. al-Kafʿamī, ʾIbrahīm bin ʿAlī (1436-1500 CE). al-Maqām al-asnā fī tafsīr al-asmāʼ al-ḥusnā[permanent dead link]. Beirut: Dār al-Hādī (1992). page 48. (WorldCat listing)
  7. al-Kafʿamī, ʾIbrahīm bin ʿAlī (1436-1500 CE). al-Maqām al-asnā fī tafsīr al-asmāʼ al-ḥusnā[permanent dead link]. Beirut: Dār al-Hādī (1992). pages 58-59. (WorldCat listing)
  8. al-Kafʿamī, ʾIbrahīm bin ʿAlī (1436-1500 CE). al-Maqām al-asnā fī tafsīr al-asmāʼ al-ḥusnā[permanent dead link]. Beirut: Dār al-Hādī (1992). page 61. (WorldCat listing)
  9. 9.0 9.1 al-Kafʿamī, ʾIbrahīm bin ʿAlī (1436-1500 CE). al-Maqām al-asnā fī tafsīr al-asmāʼ al-ḥusnā[permanent dead link]. Beirut: Dār al-Hādī (1992). page 58. (WorldCat listing)
  10. 10.0 10.1 al-Kafʿamī, ʾIbrahīm bin ʿAlī (1436-1500 CE). al-Maqām al-asnā fī tafsīr al-asmāʼ al-ḥusnā[permanent dead link]. Beirut: Dār al-Hādī (1992). page 64. (WorldCat listing)