ਆਇਸ ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ, ਕਰੀਮ, ਚੀਨੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਕੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਜਮਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Ice Cream dessert 02.jpg
A cocktail glass of ice cream, with whipped cream and a wafer
ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਖਾਣਾDessert
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕਰੀਮ , ਮਿੱਠਾ
ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂਗੇਲਾਤੋ, ਸੋਰਬਿਤ, frozen custard