ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ

ਆਟਾ ਮਿੱਲ (ਮੱਕੀ ਮਿੱਲ) ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੀਹ ਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।