ਇਹ ਰੂਸ (ਰਸ਼ੀਅਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਔਫ਼ ਆਰਮਜ਼(ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ)

ਭੂਗੋਲ ਸੋਧੋ

 
ਰੂਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

 
ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਸੈਨੇਟ

ਆਬਾਦੀ ਸੋਧੋ

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕ ਸੋਧੋ