ਆਰਗੈਨਨ (Greek: Ὄργανον,ਮਤਲਬ "ਔਜਾਰ, ਸੰਦ") ਤਰਕ (ਲਾਜਿਕ) ਬਾਰੇ ਅਰਸਤੂ ਦੀਆਂ 6 ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਗੈਨਨ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।